Дневен режим

Формата на обучение в ЦСОП-Варна е дневна, едносменна.

Режимът, по който се организира учебно-възпитателния процес в групите от I до VII е целодневен, за ученците от VIII до XI клас е полудневен.

ЦСОП е отворен в работните дни от 8:00 ч. до 18:00 ч.

Занятията по групи започват в 8:30 ч. и са с продължителност 35 минути. Продължителността на междучасията е съответно 10 минути – малко и 30 минути – голямо междучасие. Учебните занаятия завършват съгласно седмичното разписание за всяка група:

  • Час 1 | 8:30 – 9:05
  • Час 2 | 9:15 – 9:50
  • Голямо междучасие | 9:50 – 10:20
  • Час 3 | 10:20 – 10:55
  • Час 4 | 11:05 – 11:40
  • Час 5 | 11:50 – 12:25
  • Час 6 | 12:35 – 13:05