Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Вътрешни документи

Прикачени документи

Финансов отчет за периода 1.01. - 30.06.2022 г.
Политика за защита от насилие и злоупотреби
Система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари в ЦСОП за 2021/2022 уч.г.
Финансов отчет, 01-03-2022 г.
Годишен план за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците 2021/2022 уч.г.
Етичен кодекс на ЦСОП-Варна
Етичен кодекс на работещите с деца
Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в ЦСОП-Варна
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ЦСОП-Варна
Финансов отчет за 2021 г.
Вътрешни правила за организация на работата в ЦСОП-Варна за учебната 2021/2022 г.
Заповед за подновяване на присъственото обучение от 1 до 4 кл. от 10.11.2021 г. и график на индивидуалните терапевтични сесии
Дневен режим за учебната 2021/2022 г.
Стратегия за развитие на Центъра за специална образователна подкрепа за периода 2021-2025 година
Годишен план за дейността на ЦСОП-Варна (2021/2022 уч.г.)
Mерки за повишаване на качеството на обучението и терапевтичните и рехабилитационни дейности в ЦСОП-Варна през уч.2021/2022 г.
Заповед за утвърждаване на СФУК в ЦСОП Варна-09.07.21г..PDF