ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Трудът на специалния предагог в ЦСОП-Варна

Професия специален педагог - изискване: голямо и смело сърце.

Това  го прочетох някога като заглавие на статия.

 Хареса ми, но не мисля, че е професия. Това е призвание!

 Просто не само любов, а много, много любов и отдаденост към едни слънчеви деца, живеещи в цветен, светъл и пъстър свой свят. Всеки ден е едно пътуване, писане на приказка.

В ЦСОП Варна работят специални педагози и терапевти, които ежедневно са потопени  в този интересен свят, изпълнен с истории и емоции. Специалисти, хванали здраво ръка в ръка детските малки ръчки или тези на подрастващите юноши и поели по  дългия път към желаната цел -  развиване  на   силните  страни на всеки наш ученик за успешната му  социализацията, като пълноправен член от  обществото. Пътят е дълъг. Стъпка по стъпка, всеки ден с малки, но важни успехи вървим напред. Подкрепата и партньорството  на специалистите към родителите  в това интересно пътуване е част от формулата за успешни резултати.

Яснотата на компетентностите, отговорността и задълженията са в основата на адаптацията чрез мултисензорно-базирания подход на обучение и подкрепящата образователна среда, на успешното сътрудничество и екипната работа в Центъра.

           

Екипът на ЦСОП Варна е изграден от  специални педагози, логопеди, клиничен психолог, ерготерапевт, арт и музикотерапевти. Специалният педагог е важна фигура с мултидисциплинарни квалификации в областта на специалната педагогика и приобщаващото образование. Адаптирането, подготовката, организацията и реализацията  на индивидуалната образователна програма в групата е основна част от неговата дейност. Осигурява необходимите ресурси за педагогическата и терапевтична подкрепа на обучението,съобразени  с  индивидуалните способности и потребности на всеки ученик. Възпитава и формира социални модели на поведение и полезни умения, които да бъдат в помощ за по-независим живот.

В Центъра за специални образователни потребности в процеса на ученето се използват умело преплитането на мултисензорен, игрови  и дидактичен метод, както и елементи на Монтесори педагогиката. С гордост заявяваме, че специалистите ни използват високотехнологични устройства за контрол с поглед - софтуерният продукт Tobii Dynavox Communicator 5. Като всичко това се случва се в една адаптирана и подкрепяща среда.  Крайната цел е заучаване на базови акдемични знания чрез пренасянето им в усвояване на полезни умения от ежедневието.

Учениците със СОП срещат затруднения при формиране на понятия за предметите и явленията от заобикалящата ги среда, поради нарушенията им в абстрактното мислене и оsoбеностите, породени от дефицитите им. Трудното превключване от една дейност към друга, неправилното пренасяне на  усвоените знания и умения в нови ситуации,  често  нарушената  или липсваща реч изискват използването на алтернативни методи и дидактични материали  приподготовката на урока и за комуникация.

В полза на децата екипната работа е в синхрон между всички специалисти, които работят за постигане на поставените индивидуални цели и задачи към учениците. Всеки специалист през призмата на своите компетенции. В тоя процес  на екипност, специалният педагог e в пряка връзка с родителя, който  е най – важния помощник за успешното обучение  и социализиране на детето, подкрепяйки го ежедневно по дългия път към малките, но трайно придобити умения и знания.

Математиката, Български език и литература, Природни науки, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт, Музика, Компютърно моделиране, Технологии и предприемачество  - това са основните изучавани  образователни направления в началния обучителен етап в ЦСОП Варна.

Овладяването на математическите понятия и представи за количествен състав на числата, пространствена ориентация, обем, големина, малко /много, геометрични фигури при нашите деца се случва чрез практически дейности и ,,цапащи игри‘‘, развиващи сетивата им.

Изписване на числа върху тактилен материал като пясък, ориз, брашно, пяна за бръснене прави ученето лесно и забавно. Освен това заравянето на ръцете или на цялото тяло в тактилния материал  е  чудесно средство за широка гама сензорни преживявания. Децата намаляват своето чувство за тревожност при изобразяване или моделиране на фигури, тяхното разрушаване и повторно изписване – детето не чувства страх; осъзнава, че всичко е поправимо, играе и се забавлява.

Чрез игрите с природни материали – шишарки, орехи, кестени, камъчета и мидички децата учат през емоция, въображение, планиране. Хващането, задържането и поставянето на отделните материали в купа е полезно и за развитието на фината моторика, както и за усещането за допир на разнообразни повърхности или назоваване на цвят.

Очертаване, изрязване на геометрични фигури, залепянето им  и образуване на къща, декорирането с черупки от яйца по метода „ръка в ръка“ спомага за развитие на силата и контрол  на ръката. Развива се естетиката, предизвиква положителни емоции от завършената работа у ученика.

Работата по БЕЛ с деца със СОП има за цел: подобряване фините движения и силата на пръстите на ръцете; координацията око-ръка; правилен захват на пособията за писане; пространствено ориентиране върху листа;  придобиване умения за контрол на ръката си; изписване и съчетаване елементи,  подготовка за писане в редове; ориентация за собственото тяло и за обекти в пространството, запознаване със звукове и букви в българския език, писане и изговаряне, свързване на научените букви в срички, а сричките в думи.

Всичко това ние постигаме с учениците  с разнообразни дейности като: моделиране, вгнездяване, нанизване, оцветяване, рисуване по пунктир, събиране на дребни предмети (семена, топчета  и др.), късане, лепене, прегъване на хартия, пресипване на боб, леща от купа в друга купа с помощта на лъжища, прехвърляне на вода от една купа в друга с помощта на гъба, редене на пъзел, рязане с ножица, пръстова гимнастика, залепване на магнитни фигурки.

Изписването на буквите  с пръст върху тактилен материал или  на тъмен фон е интересно и забавно за учениците. Подкрепата от педагога се извършва по метода „ръка в ръка“, а в домашна среда от родител.  Писане след това се пренася  на бяла дъска и на тетрадка с тесни и широки редове, отново с подкрепа от възрастен при нужда. По този начин се подпомага координацията око-ръка, подобряват се фините движения, разбиране и спазване на инструкции.

    

Слушането, гледането на приказки развива въображението и стимулира  вербална изява у учениците, като  вокализация на звукове или активна реч. Те се отпускат, забавляват, повтарят, имитират. Изразяват емоциите според възможностите си. Куклите за пръсти често са добри помощници при възприемането на приказки чрез драматизация, влизане в роля. Осъществява се и междупредметна връзка, когато броим героите, оцветяваме картинки с герой или изпяваме песничка по поставената приказка.

Знанията за схемата на собственото тяло, храната, която консумират и нейния състав, природните явления и сезоните, професиите, превозните средства, грижа за животните и  растенията – това са теми в основата на заложените за усвояване на базисни академични знания по природни науки в начален етап. Чрез организацията на учебните занимания с много онагледяване  и практичски дейности се затвърждава и надгражда  знанията за природата.

Постигат се заложените образователни цели: възприемане и разпознаване на растенията и техните характеристики през различните сезони; възприемане на природната среда и необходимостта от грижата на човека към заобикалящата го природа; възприемане и разпознаване на промени в метеорологичното време.

Всички те възпитават в трудолюбие, създаване на практически умения и навици за работа с  инструменти и готварски пособия в кухнята; повишаване на степента на самостоятелност и самоконтрол.

  

   

Чрез беседа, онагледяване с детайлен картинен материал, илюстрации, естествени природни материали, двигателна игри  и като музикален фон детски тематични песни за природата децата учат през играта и практическите умения.

  

В часовете по Технологии и предприемачество се случват междупредметните връзки.  Използват се придобитите знания и умения в практични дейности като апликиране, конструиране, готварство, грижа за растения и домашни любимци, знания за помощ в домакинството, самообслужване. В непринудена и подготвена среда детето проявява инициативност да изпълни поставените задачи, чувствайки се уверено и можещо, въпреки спецификите на дефицитите си. Адекватния им пренос от ученика  в ежедневието и бита му са критерия за успех на екипната работа между специалисти, терапевти и родител по пътя към независим и пълноценен живот.

Защото ПОСОКАТА, в която се движим, е по-важна от СКОРОСТТА!

 

 

Изготвил Екип от специални педагози и терапевти към ЦСОП Варна с директор Офелия Николова:

1. Диляна Василева

2. Нина Русева

3. Зюхтие Халил

4. Светлана Живкова

5. Галина Драгнева

6. Таня Борисова