Facebook
Център за специална образователна подкрепа - Варна
Посоката, в която се движим, е по-важна от скоростта...

Постъпване в ЦСОП

ВАЖНО: Етапи I, II и III трябва да бъдат спазени за да бъде детето записано в ЦСОП-Варна:

I етап: Родител/настойник подготвя документите по т. 1, 2 и 3 и ги входира в детска градина/училище, където е записано детето:

  1. Записване на детето в училище / детска градина;
  2. Заявление по образец от родител/настойник до директора на образователната институция (училище / детска градина) /изтегли Приложение 1, най-долу в страницата в раздел "Прикачени документи"/;
  3. Необходими документи, приложени към заявлението по т. 2:
  • съдържащи информация за здравното състояние;
  • издадени от съд;
  • документи, които имат отношение към обучението;
  • протокол от специализирана лекарска комисия ТЕЛК / НЕЛК / ЛКК;

II етап: Детската градина / училището, където е записано детето, в срок от 1 месец от датата на входиране на гореизброените документи, е задължено да изготви и предостави на РЦПППО – Варна следните документи:

      4. Екипът за подкрепа на личностно развитие (ЕПЛР) в детска градина/училище разглеждат постъпилите документи от родителя/настойника и изготвя мотивирано становище до Регионалния екип за подкрепа на личностно развитие на децата и учниците със специални образователни потребности за изпълнение на дрйността по ч. 145, ал. 1 на Наредбата за приобщаващо образвание от 20.10.2017 г.;

      5. ЕПЛР изготвя протокол от екипната среща, на която са разгледани документите;

      6. Заявление от Директора на образователната институция (детска градина / училище) до Директора на РЦПППО-Варна с комплект документи, съдържащи:

  • копие от заявление на родител (по т.2)
  • копие от протокол от заседание на ЕПЛР на детската градина/училище;
  • копие от мотивираното становище на ЕПЛР на детска градина/училище;

III етап: След издадено становище от РЦПППО-Варна за насочване към ЦСОП-Варна, родителят подава Заявление за записване в дневна форма на обучение в ЦСОП-Варна /изтегли Приложение 2, най-долу в страницата в раздел "Прикачени документи"/.