ЦСОП - град Варна
център за специална образователна подкрепа

Получаване на Удостоверение

Всяко дете след приключване на обучението в ЦСОП Варна, получава  „УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС / ПГ“, което е издадено от учебното заведение, където е записано:

  1. Удостоверение за завършена ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПАиздадено от детската градина или подготвителния клас в училището. В удостоверението се описва динамиката в развитието на детето, готовността му за постъпване в първи клас, постигнатите резултати от индивидуалната програма.
  2. Удостоверение за завършен ПЪРВИ КЛАС се издава на ученици, завършили първи клас, като при посочената с думи оценка се отбелязва – „по индивидуална образователна програма”. Учениците от ІІ и ІІІ клас приключват учебната година с ученическа книжка, в която се записвата срочните и годишни оценки само с качествен показател /изписват се с думи без цифри/.
  3. Удостоверение за завършен клас (IV и VII КЛАС) се издава на на база индивидуални програми, като срещу учебен предмет се вписва – „по индивидуална програма:" и оценка с качествен показател. На втора страница се вписват постигнатите резултати с ученика по индивидуалната образователна програма за всеки един предмет поотделно.
  4. Удостоверение за завършен ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП се издава на лице, което е завършило успешно ХII клас, но не е положило държавни зрелостни изпити, както и на лица със специални образователни потребности, които са завършили XII клас по индивидуални програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание.