Обучение „Сензорно-моторни занимания“

Сензорно-моторни занимания и тяхното място в приобщаващото образование – възможности и предизвикателства

През месец май тази година нашият екип премина обучение по програма, одобрена от МОН, на тема: „Сензорно-моторни занимания. Стимулиране на децата в детската градина, училище или у дома.“

Водещ бе Андреас Андреу, кинезитерапевт и обучител от Фондация „Карин дом“ Варна.

Програмата „Сензорно-моторни занимания. Стимулиране на децата в детската градина, училище или у дома“ съдържа теми, които са взаимосвързани и допълващи се така, че да дадат максимално пълна картина на обучаемите за същността на сензорно-моторните занимания, необходимостта и ползите от тях, методите и подходите, които се използват по време на провеждането им. Бяха проведени поредица от практически сесии с участниците, в които всички успяха да опитат на практика предложените методи и подходи.

Основен момент по време на сензорно-моторните занимания е комуникацията. Бяха демонстрирани основни методи за функционална комуникация, разбира се със съдействието на Звезди Атанасова – наш логопед, която също е била обучител към Карин дом по тази тема. Споделени бяха идеи за сензорни стимулации чрез игра както в училище така и у дома. Важно е семействата да бъдат включени, а заниманията адаптирани за домашната обстановка – за всяко дете индивидуално. Андреас поясни причините за ходенето на пръсти и посочи подходящи коригиращи упражнения. Обърна внимание на специфики при стимулиране на развитието при деца от аутистичния спектър, чрез движение, елементи от спорта и упражнения. Даде съвети за изграждане на собствен опит и функционални умения при децата и как да се споделят ефективно с родителите. Практическите занимания проведохме в нашата зала по ерготерапия и обсъдихме как и с какво да се надгради оборудването на залата и как могат да се обособяват пространства за сензорно-моторни занимания в другите стаи. За да са терапията и обучението успешни, е важно да бъдат базирани на внимателно наблюдение на поведението на децата.

Неусетно преминаха 16 часа обучение – теория и практика. Курсът приключи с тестова проверка на знанията на участниците и получихме удостоверения с 1 кредит.

Всички ние благодарим на Андреас за подробните обяснения и практически споделения опит. Ще се радваме отново да бъде наш обучител и супервайзър!

Благодарим на Фондация „Карин дом“ Варна за възможността за поред път да почерпим от иновативния опит и знания!