Иновативни подходи

На 15.05.2024 г. в актовата зала на Първа езикова гимназия ще се проведе Втора
регионална конференция за споделяне на добри практики в приобщаващото
образование, организирана от екипът на ДГ N 46 ,, Горска приказка’’гр. Варна. Темата е
,,Традиционни и иновативни подходи при създаването на приобщаваща среда в детската
градина. Фактори влияещи върху усвояването на ключови компетентности при деца със
специални образователни потребности‘‘.
Екипът на ЦСОП – Варна ще се представи с видео материал , в който ще сподели
дейности и стратегии по темата ,,Иновативни подходи към развиването на различни
видове комуникация‘‘. Основни акценти ще бъдат:
 използването на помагащите технологии за подобряване на дишане, реч и
умения за общуване,
 прилагане на високотехнологични средства за допълваща и алтернативна
комуникация (ДАК) в учебни и терапевтични занятия,
 развиване на писмена реч при деца с нарушена моторика,
 ДАК стратегии в занимания по музикотерапия и ерготерапия,
 моменти от спектакъла ,,Коледна приказка‘‘.

Следваща статия